Vytvořte si Chytrý web:

webové stránky a e-shop na vlastní doméně

Podmínky provozu

Provozovatel

Provozovatelem Služby je firma Bc. Martin Manďák, sídlem Rajmonova 1637/2, 182 00 Praha 8, identifikační číslo 707 54 250 (dále jen Provozovatel).

Uživatel

Uživatelem Služby může být jakákoliv fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba nebo subjekt se sídlem nebo trvalým bydlištěm na území České republiky (dále jen Uživatel).

Uživatelem se osoba nebo subjekt stane provedením objednávky na stránkách www.chytry-web.cz nebo vytvořením zkušební instalace na stránkách www.chytry-web.cz.

Předmět Služby

Provozovatel poskytuje Službu on-line vytváření a provozu www stránek (jinde v tomto dokumentu jen Služba). Tato Služba je dostupná na internetové adrese www.chytry-web.cz.

Www stránky jsou provozovány v doméně 2. řádu vlastněné Uživatelem. Součástí Služby je i provoz elektronické pošty a zajištění provozu DNS serveru.

Za účelem vyzkoušení mohou být www stránky dočasně provozovány v subdoméně 3. řádu vlastněné Provozovatelem.

Vyzkoušení Služby

Uživatel si může Službu vyzkoušet zdarma vytvořením zkušební instalace na stránkách www.chytry-web.cz pouze se zadáním platného e-mailového kontaktu, na který mu budou zaslány přihlašovací údaje do zkušební instalace. Takto vytvořené zkušební www stránky budou po 21 dnech od jejich založení smazány.

Aktivace Služby

Aktivace Služby probíhá objednávkou na webových stránkách www.chytry-web.cz. O úspěšném provedení objednávky je Uživatel informován e-mailovou zprávou.

Při objednávce si Uživatel zvolí variantu Služby (cenový program). Na základě této volby budou vytvořeny webové stránky v příslušné variantě a Uživateli budou e-mailem zaslány přihlašovací údaje a výzva k zaplacení Služby s lhůtou splatnosti 21 kalendářních dní. Po přijetí platby bude Uživateli vystaven a e-mailem poslán zjednodušený daňový doklad v elektronické formě (pdf soubor).

V případě nezaplacení Služby ve lhůtě splatnosti bude Služba založená při objednávce zrušena, Uživateli ani Provozovateli takovýmto zrušením Služby nevzniká žádný závazek.

Doména vybraná Uživatelem při objednávce Služby bude zaregistrována a uvedena do chodu až po zaznamenání došlé platby Provozovatelem. Plně funkční bude do 48 hodin od připsání platby na účet Provozovatele. V rámci zkušebního provozu bude Uživateli poskytnuta na přechodnou dobu doména 3. řádu. V případě obsazení vybrané domény jiným zájemcem během lhůty splatnosti si může Uživatel vybrat jinou volnou doménu, která mu bude zaregistrována za stejných podmínek, jako tomu mělo být u původní vybrané domény.

Ukončení Služby

Provozovatel si vyhrazuje právo okamžitě a bez náhrady ukončit poskytování Služby při splnění některé z těchto podmínek:
 • Uživatel porušuje Podmínky provozu Služby.
 • Do data splatnosti nebyla na účet Provozovatele připsána platba uvedená ve výzvě k úhradě.
 • E-mailový server je využíván k rozesílání nevyžádáné pošty (spamu).
 • Obsah stránek poškozuje dobré jméno Provozovatele.
 • Do stránek je vkládán obsah narušující jejich funkčnost nebo funkčnost serveru, např. různé skripty.
 • Stránky porušují zákony ČR nebo EU nebo jsou v rozporu s dobrými mravy, zejména:
  • Obsah stránek je v rozporu s autorskými právy.
  • Stránky přímo podporují a propagují hnutí směřující k potlačení práv svobod a občanů nebo na takové stránky odkazují.
  • Stránky přímo šírí warez nebo na takové stránky odkazují.
  • Stránky obsahují pornografický materiál nebo na takové stránky odkazují.
  • Stránky obsahují materiál zabývající se hazardními hrami nebo na takové stránky odkazují.

Uživatel může jednostranně ukončit využívání Služby nezaplacením výzvy k platbě na další období. Po datu splatnosti bude v případě nepřijetí platby Služba ukončena. Ukončení ze strany Uživatele v průběhu platební periody není možné.

Úroveň dostupnosti Služby

Provozovatel se bude snažit o maximální funkčnost a dosažitelnost poskytované Služby. Provozovatel bude provádět zálohu dat Uživatele uložených na serverech Provozovatele alespoň jednou denně.

Provozovatel neručí Uživateli ani třetím osobám za žádné ztráty finančního, materiálního nebo jiného charakteru, způsobené chybnou funkčností systému, nefunkčností systému, poškozením nebo ztrátou dat.

Pravidelná údržba systémů Provozovatele sloužících k poskytování Služby bude prováděna v nočních hodinách mezi 23:00 a 5:00 tak, aby došlo k co nejmenšímu ovlivnění provozu Služby.

Plánované servisní odstávky mimo čas pravidelné údržby budou alespoň 2 pracovní dny před jejich provedením oznámeny na stránkách Provozovatele. Za tímto účelem může být poslán Uživatelům i e-mail oznamující odstávku.

Další ujednání

Provozovatel se zavazuje, že neposkytne osobní údaje Uživatele třetí straně. Data Uživatele budou použita pouze při vzájemné komunikaci nebo za účelem realizace objednaných služeb (např. registrace domén u centrálního registrátora).

Provozovatel si vyhrazuje právo měnit Podmínky provozu Služby bez předchozího upozornění.

Provozovatel není odpovědný za obsah stránek.

Provozovatel nezaručuje, že Služba splní specifické požadavky Uživatele. Při  specifických požadavcích (funkční, grafické) je možné s Poskytovatelem Služby dohodnout individuální podmínky, za kterých mohou být tyto požadavky splněny.

Poskytování služeb a jejich rozsahu se řídí platným ceníkem, který je zveřejněn na stránkách Provozovatele.

Vlastníkem veškerých autorských práv k duševnímu vlastnictví, zdrojovým kódům, šablonám a grafickým návrhům používaným pro provoz Služby je Provozovatel.

Provozovatel si vyhrazuje právo měnit ceny služeb bez předchozího upozornění. Aktuální ceník služeb je vždy dostupný na adrese www.chytry-web.cz.

Technická podpora ke Službě je poskytována na e-mailových adresách a prostřednictvím kontaktního formuláře uvedeného na stránkách Provozovatele.

Uživatel se zavazuje, že nebude úmyslně zneužívat systém nebo přetěžovat server.